„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, musíte myslet na energii, frekvence a vibrace.”

Nicola Tesla

Vše je energií

(Informačním polem o určitém potenciálu)

Chceme-li se neustále rozvíjet, musíme věnovat svou pozornost směrem, kam chceme, abychom se v našem životě vydali.

Chceme-li rozvíjet své smysly a vnímání reality, musíme věnovat do těchto aspektů života svou pozornost, svou vlastní energii, která dané aspekty života posílí, což nám umožní je rozeznat a následně s nimi aktivně pracovat.

Sluch

Zpracovávat jednotlivé vibrace pomocí našich uší, jakožto smyslových orgánů, nám umožňuje aktivně komunikovat s okolím a také určovat vnější podmínky pro život.

Zrak

Skrze naše oči zpracováváme až 80% přicházejících informací, kterým věnujeme svou nejvyšší pozornost. Zrak zpracovává světelné impulsy okolí do celistvého obrazu života.

Čich

Schopnost vnímat vlastnosti (obsažené chemikálie) v přijímaném vzduchu a tekutinách formou vůní. Velmi úzce souvisí se zpracovávání chutí.

Chuť

Chuť nám dovoluje vnímat obsažené chemikálie (vlastnosti stravy) skrze chuťové receptory, které nám dovolují určovat vlastnosti stravy a její kvalitu.

Hmat

Ve skutečnosti je hmat spíše soubor několika různých smyslů, které pomocí receptorů v kůži umožňují získávat vjemy z bezprostředního okolí.

Naše vnímání

Pokud vše je energií, pak jsme pouze těmi, kteří určují, jaký rozsah dané energie jsme schopni ve svých životech obsáhnout a s jakou energií jsme schopní pracovat.
Buďte těmi, kteří věnují se rozvoji toho aspektu života,
který považují ve svém životě za důležitý.

EMOCE a PSYCHÉ

Určují rozsah jednotlivých smyslů.

Vnímání teploty

Skrze termoreceptory v kůži jsme schopni určovat, zda je nám teplo, nebo zda je nám zima a potřebujeme se více obléci, že? 🙂

Vnímání gravitace

Tento smysl je vnímán vnitřním uchem, který nám zajišťuje v našich životech stabilitu a rovnováhu, ať už pro chůzi, pro běh, nebo orientaci toho, kde je dole a kde je nahoře.

Vnímání času

Tento smysl je realizován hypothalamem, jenž je umístěn v mozku a sítnicí. Jejich činnost je nevědomá. Tento smysl je využíván hypothalamem k realizaci cirkadiánního biorytmu.

Vnímání prostoru

Všichni vnímáme prostor, každý cítí svým aurickým polem, v jakém prostoru se zrovna nachází. Uzavřete slepého ve výtahu a zajisté nebude se cítit stejně, jako v otevřeném prostoru.

Intuice

Mnohdy označována jako mimosmyslový orgán, který my považujeme za projev Vyšší moudrosti, která se nám projeví třeba formou bezdůvodného a nečekaného "vnuknutí".

Pohled na energii dle různých moudrostí věků

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Lidstvo pravděpodobně nezná všechny možné formy energie. Předpokládá se, že většina vesmíru je tvořena dnes zcela neznámou formou hmoty, která nese přes 70 % energie a které se prozatím říká “temná energie”. Pokud to není nějaká forma hmoty, znamenalo by to podstatnou změnu v představách o stavbě vesmíru a pojmech hmota a energie.

Šakti (Devanagari: शक्ति, IAST: Śakti; rozsvícený „Energie, schopnost, síla, úsilí, síla, schopnost“) je prvotní kosmická energie a představuje dynamické síly, o nichž se předpokládá, že se pohybují celým vesmírem v hinduismu, a zejména Shaktismu, hlavní tradici hinduismu. Shakti je personifikace energie, která je kreativní, udržující a destruktivní, někdy označovaná jako příznivá zdrojová energie.

V hinduistické filozofii včetně jógy, indické medicíny a indických bojových umění prana (प्राण, prāṇa; sanskrtské slovo pro dech, „životní síla“ nebo „zásadní princip“) prostupuje realitou na všech úrovních včetně neživých předmětů. V hinduistické literatuře je prána někdy popisována jako pocházející ze Slunce a spojující všechny prvky.

Mana je energie duchovní životní síly nebo léčivá síla, která prostupuje vesmírem, v kultuře Melanésanů a Polynésanů. Manu může mít kdokoli nebo cokoli. Je to kultivace nebo vlastnictví energie a síly, spíše než být zdrojem energie. Je to úmyslná síla.

V tradiční čínské kultuře je qi nebo ch’i považována za životně důležitou sílu tvořící součást jakékoli živé bytosti. Qi se překládá jako „vzduch“ a obrazně jako „hmotná energie“, „životní síla“ nebo „tok energie“. Qi je ústředním základním principem v čínské tradiční medicíně a v čínských bojových uměních. Praxe kultivace a vyvážení qi se nazývá qigong.

V inuitské mytologii je Silap Inua („majitel ducha“, ᓯᓚᑉ ᐃᓄᐊ) nebo Silla („dech, duch“, ᓯᓪᓚ) podobný maně nebo éteru, primární složce všeho, co existuje; je to také dech života a metoda pohybu pro jakýkoli pohyb nebo změnu. Věřilo se, že Silla ovládá vše, co se děje v životě člověka.

Manitou (/ m ɪ n ɪ t uɪ /), je duchovní a základní životní síla mezi algonquiánskými skupinami v indiánské teologii. Je všudypřítomný a projevuje se všude: organismy, prostředí, události atd. “Aashaa monetoo” znamená „dobrý duch“, zatímco “otshee monetoo” znamená „špatný duch“. Když byl svět vytvořen, Velký duch, Aasha Monetoo, dal zemi původním obyvatelům, zejména Shawnee.

Slovo αἰθήρ (aithḗr) v homérské řečtině znamená „čistý, čerstvý vzduch“ nebo „jasná obloha“. V řecké mytologii to bylo považováno za čistou esenci, kterou bohové dýchali a vyplňovali prostor, kde žili, obdobně jako vzduch dýchaný smrtelníky. To je také zosobněno jako božstvo, Aether, syn Erebuse a Nyxe v tradiční řecké mytologii. Aether souvisí s αἴθω „spalovat“, a nepřechodně „hořet, svítit“.

Ase nebo ashe (z Yoruba àṣẹ) je západoafrický filozofický koncept, jehož prostřednictvím Yoruba z Nigérie získává moc uskutečňovat věci a vytvářet změny. Dává ho Olodumare všemu – bohům, předkům, duchům, lidem, zvířatům, rostlinám, skalám, řekám a vyjádřeným slovům, jako jsou písně, modlitby, chvály, kletby nebo dokonce každodenní konverzace. Existence, podle Yorubovy myšlenky, na ní závisí.

Slovo v sanskrtu je odvozeno od kořene kāś, což znamená „být“. Ve védském sanskrtu se jeví jako mužské podstatné jméno s obecným významem „otevřený prostor, prázdnota“. V klasickém sanskrtu získává podstatné jméno střední rod a může vyjadřovat pojem „nebe; atmosféra“

Ve védantickém hinduismu znamená Akasha základ a podstatu všech věcí v hmotném světě; první vytvořený prvek. Védská mantra „pṛthivyāpastejovāyurākāśāt“ označuje posloupnost počátečního vzhledu pěti základních hrubohmotných prvků. Tak se poprvé objevil prostor, ze kterého se objevil vzduch, z toho ohně nebo energie, ze které voda, a ze země. Je to jeden z Panchamahabhuta neboli „pět hrubých prvků“; jeho hlavní charakteristikou je Shabda (zvuk). Přímým překladem Akashy je slovo, které v hinduismu znamená „horní nebe“ nebo „vesmír“.

Vše má dáno svou formu, kterou ji sami určujeme!

Čakerní systém člověka

Chceme-li aplikovat onu životodárnou energii, ať už nazveme ji čchi, Ki, Prána, Manitou, Aether, Ashe, Akasha, Shakti, .... je potřeba propojit ji skrze náš vlastní informační systém (energetický systém dle starodávné moudrosti - Aurické pole zahrnující hlavní čakrová centra).

"Povšimněte si, že mnohdy samotná životní energie souvisí s využívaním pojmu Bůh-Zdroj."

znázorňuje náš potenciál žít

Představme si naši životní energii jako výkon běžně využívaných tužkových baterií. Každá baterie poskytuje určitý výkon, a pokud je ona baterie vybitá, již nám neposkytuje užitek. Stejně tak je to i s naším čakerním systémem.

Výživa našeho těla, mysli, ...

Budeme-li mít náš energetický systém správně "nabitý", můžeme tuto energii využívat ke všem činnostem, kterým se věnujeme v průběhu našich životů - k myšlení, fyzickému projevu, emocionální stabilitě, ...

Obousměrný Informační přenos

Náš energetický systém je v neustálé výměně informací mezi námi a vnějším prožívaném prostředí. Tedy, neustále zde probíhá vzájemná interakce.

energetický systém člověka

Kdo uvědomí si propojení sebe sama na všech úrovních, pak již nebude přehlížet své nedostatky ani své dokonalosti, bude zkrátka a dobře rozvíjet se v celém rozsahu a dosáhne tak šťastného a prožitého života.

Znázorňuje naše dary

Každý má jedinečné životní dary, ať už jsme ony "dárkové balíčky" již otevřeli, nebo stále ony dary čekají na otevření. Vše již máme obsaženo v onom energetickém systému, jen záleží na tom, kdy je skutečně přijmeme.

Je to náše "ID"

Kdekoliv v životě jdeme, ať už fyzicky, nebo skrze naše "duchovní tělo (astrálně)", vždy jsme rozpoznáváni a vpouštěni do jednotlivých rovin na základě této "ID". Čím rozvinutější energetický systém máme, tím více životních cest máme otevřených.

Udává to, kým jsme

Vše, ať už je to fyzické tělo, ať už je to naše psychické a emocionální nastavení, ať už jsou to naše myšlenkové vzorce, či vzpomínky, vše je obsaženo v tomto systému.

7. Korunní čakra

Funkcí sedmé čakry je příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Mnohdy má tvar císařské koruny, která je metaforou “kanálu” mezi císařem a nejvyšší moudrostí.

“Obsáhni svou nejvyšší moudrost!”

07_optimized

5. Hrdelní čakra

Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit – vady řeči i prázdné myšlenky.

“Hovoř, však moudře!”

05

6. Čakra "Třetí oko"

Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami (schopnostmi) jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

“Otevři svůj zrak, však spatříš, co život nabízí ti!”

04_optimized

4. Srdeční čakra

Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Je to propojení mezi duchovním a fyzickým světem.

“Buď propojen se Zemí i s Nebesy!”

3. Čakra "Solar Plexus"

Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

“Projev svou vůli!”

1. "Kořenová" čakra

První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. 

“Uzemňuj se!”

010_optimized

2. Sakrální čakra

Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Z našich zdrojů má tato čakra na starost právě hormonální program našeho těla.

“Buď sám sebou!”

Je to komplexní znázornění člověka, jakožto celistvé bytosti v rámci grafického vyjádření klíčových životních aspektů.

Diagnostika je od toho, aby člověk spatřil stav, ve kterém se nachází, nebo stav, který je tím nejvyšším potenciálem, kterého daný člověk, dané vědomí, je schopno dosáhnout v rámci prožívané životní pouti poznání.

Součástí diagnostiky je bezesporu klíčový “páteřní čakerní systém” související s vyjádřením proudění životní energie. Dále obsahuje klíčové aspekty života, ať už ve formě darů, klíčových životních aspektů sebe sama, informace ohledně spirituálních bytostí provázející Váš život, a také jsou zde mnohdy zobrazeny životní pečetě, které jsou klíčové v tomto životě, či dokonce podstatě diagnostikovaného, k otevření bran dosud nepoznaného.

Diagnostika není vázána časem ani prostorem. Jednotlivé informace jsou načítány skrze jednotlivé dovednosti členů skupiny a poté jsou zaznamenány do formy srozumitelné lidskému životu – tedy kresbě, symbolům a textům.

Tedy ne, není nutné přijít osobně, abychom Vám tuto diagnostiku zprostředkovali, ale v případě zájmu se samozřejmě tato diagnostika může provést v rámci Vaší přitomnosti! 🙂

Jak jste si mohli všimnout výše, je zde zaznamenán hlavní “páteřní čakerní systém”, který vyjadřuje klíčové aspekty našeho projevu v rámci prožívaných životů. Tedy, tato energetická páteř tvoří základ diagnostiky, avšak je to jen základ. Diagnostika zkoumá mnohem hlubší aspekty života, než-li jen onen energetický potenciál.

Je zde hluboká provázanost té nejvyšší moudrosti s nejjednodušším vyjádřením do podoby člověku blízké – tedy kresbě za použití schémat, božské geometrie, barevných odstínů vyjadřující jednotlivé aspekty energií, symboly vyjadřující ryzí podstatu toho, co jest a co bylo a bude.

Diagnostika Vám přijde poštou zabalená v tubusu, kde naleznete Vaši diagnostiku srolovanou na plotrovém papíře o rozměru 42cm x +- 130-200 cm dle energetického rozměru daného člověka.

Vzhledem k jedinečnosti každé diagnostiky zde nejsou uvedeny, a nikdy uvedeny nebudou jednotlivé diagnostiky již zhotovené, kromě videa s ukázkovou diagnostikou znázorňující proces zhotovení, neboť nebudeme narušovat proud moudrosti, který by tak byl ovlivněn na pospas onomu ryzímu poznání.

Tvorba je odvozena na mnoha dílčích faktorech, ať už je to časová vytíženost členů naší skupiny, nebo jsou to energetické podmínky pro zhotovení dané diagnostiky.

Některé diagnostiky budou provedeny hned v den přijetí “objednávky”, zatímco některé budou vyhotoveny až v průběhu času (nejdéle však 1 měsíce).

Zde nejedná se o časovou závislost. Vždy – opakujeme, VŽDY – bude dodrženo to, jak je to nejvhodnější pro Vás a Váš vlastní prožitek, zkušenost a ryzí poznání.

V zásadě, jsou zde “tři typy” diagnostik, kde každá je výjimečná.

Klíčovou diagnostikou je v naší činnosti “Diagnostika nejvyššího potenciálu”, který my doporučujeme každému. Spatřit sebe sama ve svém plném potenciálu, probudit se díky synchronizaci člověka s tímto vyobrazením … ovšem, je to “běh na dlouhou vzdálenost”, abychom tohoto potenciálu skutečně dosáhli, nebo se pleteme? 😉 To poznáte, až jakmile spatříte svůj vlastní potenciál.

Dále je zde rozšířená diagnostika nejvyššího potenciálu, která skrze duchovní bytosti byla nazvána “Ima El Allárro”, což je vyobrazením té nejvyšší moudrosti duše, která nabízí se nám v těchto životech.

A bezesporu, jak už to u diagnostik bývá, tak mnoho lidí zajímá, jak jsou na tom právě tady a teď, tedy tato diagnostika zahrnuje základní diagnostiku energetického systému, včetně klíčových životních aspektů, které jsou důležité, ať už na cestě k “mistrovství”, “uzdravení”, či probuzení darů Vám vlastních.

Pokud vnitřně cítíte nevysvětlitelný pocit, touhu, dětskou zvědavost, či naprostou sympatii, pak Vám doporučujeme udělat tento krok, ke kterému ona pozornost směřuje.

Pokud však utápíte se ve svých myslích, příliš přemýšlíte nad tím, co stane se, necháte-li si udělat tuto diagnostiku, pak ponechte obavy stranou a zkrátka a dobře, nechte to na někdy jindy. Však on život dovede Vás na ony klíčové elementy, které pomou Vám na Vaší stezce, možností je přece spousty! 🙂

Klíčové je bezesporu, podívat se na ní, že? 🙂 Co jiného chtěli byste dělat s grafickým vyjádřením oné esence života, která nabízí se Vám do života…

Samozřejmě, lidé s “probuzenými smysly” poznají na dálku, co ona diagnostika přináší jim do života, aniž potřebovali by ji vidět, někteří využijí svou energetickou citlivost, a budou si tuto diagnostiku “naciťovat” skrze jednotlivé elementy obsažené v dané diagnostice. Někdo bude meditovat před vystaveným obrazem této diagnostiky, někdo bude zkrátka a dobře “obdivovat” a synchronizovat se s daným potenciálem.

Možností je skutečně spousta, však každý bude vědět, co dělat se svou diagnostikou má.