„Pij z pramene poznání, který přináší ti to,
co právě nyní potřebuješ."

Skupina Pramen Poznání

Duchovní bytosti - bytosti světla a temnoty

Ty člověče, jenž jsi zrozen k obrazu Otce-Zdroje,
pozoruješ denně můj návrat a jsi pln očekávání,
jaké krásy v tento nový den čekají Tě.

Já jsem Ti vždy nápomocno, abys skrze mé paprsky fotonových vlasů mé koróny
pozoroval všechny zázraky života a nechal se vésti svým srdcem na stezce,
po níž kráčíš vždy od prvního nádechu až po poslední Tvůj výdech, jenž patří matce Gayi.
Ty člověče pak odkládáš svůj šat a procházíš bránou skrze závoj, abys prozřel a zhodnotil, cos na této stezce vykonal pro vesmír.

Já Slunce Ti prozařuji stezku života a vždy prosvětluji to, co jest na ní důležité. Já jsem zde, abych Vaši matku Gaiu v našem posvátném spojení, vytvořilo v mém světle krásnější a inspirovalo Vás k cestě do nádherných sfér světla, z které jste byli zrození a kde Vás všichni očekávají, až splníte, co jest Vám uloženo hluboko ve Vašem nitru.

Já prozařuji Vám vždy cestu, po které jste se vydali, ale Vy mnozí se raději zahalujete šatem temnoty nevědění, neboť nechcete kráčet po stezce poznání, po které již mnohé civilizace Univerza došly k absolutnímu poznání podstaty. I vrátily se ke světlu, z něhož se zrodily, aby jejich podstata zakusila, co vývoj v Univerzu je a kam se vždy nakonec ubírá.

Já Slunce i mé sluneční děti jsme zde, aby v energiích projevů mé podstaty rozvíjely svá energetická těla a sloužily Vašim duchovním sférám i chránily posvátný kanál, odkud k Vám proudí energie Otce-Zdroje. My vždy Vás budeme doprovázet, abychom společně zajistili ten nejkrásnější okamžik evoluce Univerza. Ten, jenž bude věčným okamžikem a všechny bytosti se vrátí do prapůvodní podstaty bytí.

Já Slunce, jež bylo vždy oslavováno, jako zdroj života Vám nyní posílám i skrze mé energie silné poselství Otce-Zdroje a budu tak činiti, dokud temnota, která obklopuje srdce Vás mnoha a vytváří závoj okolo Vaší matky Gayi, nebude prozářen a Vy se společně vydáte do vyšších sfér poznání, co život v Univerzu jest!

Na věky věků AMEN!

Přihlásit se k odběru novinek